logo heder portal web
Hrvatski Ustav osigurava svakom državljaninu Republike Hrvatske koji je navršio 18 godina života opće i jednako biračko pravo (članak 45. stavak 1. Ustava). Pasivno biračko pravo stječe se također sa 18 godina života. Biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. 
Neposredni izbori i tajno glasovanje ustavne su kategorije i ne mogu se mijenjati izbornim zakonodavstvom. Ustav Republike Hrvatske propisuje i obvezu da u izborima za Hrvatski sabor i predsjednika Republike osigura ostvarenje biračkog prava svojim državljanima koji se u doba izbora nalaze izvan njenih granica (članak 45. stavak 2. Ustava) (tzv. dijaspora). 
Izbori u Republici Hrvatskoj se u određenim periodima odvijaju na dvije razine - državnoj i lokalnoj razini.
Na državnoj razini se, svakih četiri godine održavaju se izbori za zastupnike u Hrvatski sabor (osim u slučaju prijevremenih izbora), te svakih pet godina izbori za predsjednika Republike Hrvatske.

Izbori za Predsjednika RH
 
izbori rh
Predsjednik Republike Hrvatske bira se na temelju općeg i jednakog biračkog prava, neposredno na izborima tajnim glasovanjem na mandat od pet godina.
Za predsjednika Republike nitko ne može biti biran više od dva puta.
Izbore za predsjednika Republike raspisuje Vlada Republike Hrvatske i to u roku koji omogućava da se oni obave najmanje 30, a najviše 60 dana prije isteka mandata trenutnog predsjednik. U slučaju smrti, ostavke ili kad Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi razloge prestanka mandata predsjednika Republike Vlada RH će raspisati izbore za novog predsjednika u roku od 60 dana od dana kada je bivši predsjednik prestao obavljati tu dužnost.
Kandidate za predsjednika Republike mogu predlagati političke stranke (jedna ili više njih zajedno) te birači pojedinačno ili skupno. Da bi predloženi kandidat za predsjednika Republike postao kandidatom, potrebno je najkasnije 14 dana od dana raspisivanja izbora predati prijedlog njegove kandidature podržan s najmanje 10.000 pravovaljanih potpisa birača. Za vrijeme izborne promidžbe svi kandidati imaju pravo pod jednakim uvjetima izlagati svoj program i obavljati izbornu promidžbu putem svih sredstava javnog priopćavanja. Također valja naglasiti da svaki kandidat koji dobije najmanje 10% glasova ima pravo na jednaku naknadu troškova izborne promidžbe koju odredi Vlada. Na sam dan izbora, kao i 24 sata koja mu predhode, zabranjena je svaka promidžba te objavljivanje procjena rezultata izbora kako bi birači na miru i bez pritiska medijske propagande pristupili glasovanju. Temeljno je načelo da se predsjednik Republike bira apsolutnom većinom glasova svih birača koji su glasovali. To znači da je izabran onaj kandidat koji je na izborima dobio 50% glasova plus jedan. Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije takvu većinu, izbori se ponavljaju za 14 dana. U drugom izbornom krugu imaju pravo biti birana dva kandidata koja su u prvom dobili najviše glasova. Na ponovljenim izborima izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača. U slučaju da su oba kandidata dobila isti broj glasova izbori se ponavljaju.
Zakonska regulativa na linku ....

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
 
izbor za hrvatski sabor
 
Izbor zastupnika u Hrvatski sabor održavaju se svakih četiri godine do najviše 160 zastupnika. Zastupnici u Hrvatski sabor biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem. Nemaju obvezujući mandat te stoga nisu opozivi.
Odluku o raspisivanju izbora donosi predsjednik Republike Hrvatske.
Pravo biti biran za zastupnika imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, bez obzira na prebivalište. Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske te na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.
Kandidate za zastupnike mogu predlagati političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj. Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti zajedničkog kandidata. Birači mogu predlagati nezavisne kandidate.
Zastupnici se biraju proporcionalnom izbornom metodom. Područja izbornih jedinica uređena su Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u zastupnički dom hrvatskoga državnog Sabora. U deset izbornih jedinica bira se po 14 zastupnika. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj biraju 3 zastupnika u posebnoj (XI.) izbornoj jedinici. U skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, nacionalne manjine koje su u odgovarajućoj mjeri zastupljene u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske imaju pravo na 8 zastupnika u Hrvatskom saboru, koji se biraju u posebnoj (XII.) izbornoj jedinici.
Zakonska regulativa na linku ....

Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
 
Članovi u Europski parlament iz RH biraju se na neposrednim izborima, na temelju općeg, slobodnog i jednakog biračkog prava tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina. Izabrani članovi Europskog parlamenta nemaju obvezujući mandat. U Europskom parlamentu glasuju pojedinačno i osobno te nisu vezani nikakvim uputama.
Izbori se održavaju tijekom posljednje godine petogodišnjeg mandata Europskog parlamenta u izbornom roku koji odredi Vijeće Europske unije. Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz RH donosi predsjednik RH.
Pravo birati na ovim izborima imaju svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina, te državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, ako nadležnom tijelu koji vodi popis birača podnesu zahtjev za upis u popis birača najkasnije 30 dana prije dana izbora.
Kandidate mogu predlagati političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, tako da listu za izbor članova može predložiti jedna politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka, te birači koji su pravovaljano prikupili najmanje 5000 potpisa birača.
Članovi u Europski parlament biraju se po proporcionalnoj zastupljenosti i preferencijalnom glasovanju. Teritorij RH, uključujući biračka mjesta izvan granica RH, čine jednu izbornu jedinicu.
Izbori se provode na biračkim mjestima na području RH i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava RH.
Glasuje se osobno na glasačkom listiću na kojem su navedene liste kandidata, na način da birač može glasovati samo za jednu listu kandidata, a na listi za koju je glasovao može označiti jednog kandidata koji ima prednost pred ostalim kandidatima na toj listi (preferirani glas).
Pravo na sudjelovanje u diobi za člana Europskog parlamenta ostvaruju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% danih glasova birača. Preferirani glasovi za pojedine kandidate se uvažavaju ako broj preferiranih glasova pojedinog kandidata iznosi najmanje 10% glasova koje je osvojila pojedina lista. Izabrani su oni kandidati sa svake liste kandidata koji su dobili najveći broj preferiranih glasova. Kada dva ili više kandidata dobiju isti broj preferiranih glasova, odlučujući je poredak na listi kandidata.
Zakonska regulativa na linku ....
 

Lokalni i područni (regionalni) izbori
 
izbori lokalni
 
Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave (ili skraćeno lokalni izbori) su izbori za članove općinskih vijeća odnosno gradskih vijeća, županijskih skupština te Skupštine Grada Zagreba. Članovi predstavničkih tijela biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.
Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba prema kojem se nositelji izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije) biraju neposredno, sustavom apsolutne većine u kojem cijelo područje jedinice samouprave čini jednu izbornu jedinicu. Za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana ili gradonačelnika Grada Zagreba izabran je u prvom krugu kandidat koji na izborima dobije više o 50% glasova birača koji su glasovali. Ako niti jedan kandidat u prvom krugu ne dobije potrebnu većinu, održava se drugi krug izbora u kojem sudjeluju dva kandidata s najviše glasova u prvom krugu izbora, a izabran je kandidat koji dobije veći broj glasova birača.
Na lokalnoj razini, u pravilu se svakih četiri godine provode izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno za članove općinskog vijeća, gradske i županijske skupštine.
Zakonska regulativa na linku ....
 
Više o tome na web stranici: www.izbori.hr 

logo hdz novi

 

logo hdz bijela

... učlani se u HDZ ....

PITANJA I PRIJEDLOZI

Pozivamo Vas da nam putem elektronske pošte (info@hdz-sesvete.eu) iznesete Vaše prijedloge, komentare i pitanja vezana uz aktivnosti HDZ-a na području Gradske četvrti Sesvete.
Go to top